အစိေႏၱယ်

video
အစိေႏၱယ် ... အပၸေမယ် … အနႏၱစၾကာေသ႒ …. အတုမရွိေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတာ္