အစိေႏၱယ်


အစိေႏၱယ် ... အပၸေမယ် … အနႏၱစၾကာေသ႒ …. အတုမရွိေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတာ္