Collection of Patthana(Conditional and Casual Relations) links ပဌာန္း ပစၥယနိေဒၵသ (၂၄ပစၥည္းအက်ယ္)
  1. Patthana Explanation in English
  2. Patthana in Wikipedia 
  3. ပဌာန္းပါဋိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသ ျမန္မာျပန္ 
  4. မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပဌာန္းပါဋိေတာ္အက်ယ္ ဗီဒီယိုဖိုင္
  5. အရွင္ သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား 
  • Mediafire Link 1 အကုသိုလ္စိတ္ အဟိတ္စိတ္ အရူပါ၀ါစရ စိတ္မ်ား - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစိမၦ ာနံပစိမၦ ာနံအဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ား နားလည္ရန္ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတစိတ္မ်ား ရွင္းလင္းထားသည္။ 
  • Mediafire Link 2 
  • Mediafire Link 3 
  • Mediafire Link 4 
  • Mediafire Link 5